:.: Rejestracja domen w 'bialogard.pl'


( dokument sporządzono w oparciu o regulamin rejestracji domen w 'NASK' )

Zasady Rejestracji i Utrzymywania Domen Internetowych obowiązujące od 25 kwietnia 2002 r.

Po zapoznaniu się z poniższymi zasadami, naciśnij znajdujący się u dołu strony klawisz "Akceptuję...", który umożliwi rejestrację nazwy domeny.

ZASADY OGÓLNE
 1. webLINK zobowiązuje się do zarejestrowania i utrzymywania domeny o nazwie podanej przez Wnioskodawcę we wniosku o rejestrację domeny (zwanym dalej "Wnioskiem") złożonym w Centrum Komputerowym webLINK w formie elektronicznej i pisemnej na warunkach wskazanych w niniejszych zasadach.
 2. Zarejestrowanie domeny oznacza zawarcie umowy pomiędzy Wnioskodawcą, a webLINK na warunkach określonych w niniejszych zasadach.
 3. W rozumieniu niniejszych zasad "abonent" oznacza Wnioskodawcę, na którego rzecz webLINK zarejestrowała i utrzymuje domenę.
 4. W sytuacjach gdy:
  1. nazwa domeny jest już zarejestrowana ,
  2. w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne,
  3. wnioskodawca poda we Wniosku:
   1. nieprawidłowe nazwy serwerów,
   2. nieprawidłową składnię nazwy domeny,
   3. nieistniejące w Internecie nazwy serwerów z wyjątkiem sytuacji, gdy podana przez Wnioskodawcę nazwa serwera stanowi nazwę w domenie zgłaszanej przez niego we wniosku o rejestrację,
   4. niepełne lub nieprawdziwe dane,
  4. nazwa domeny jest nazwą województwa, powiatu lub gminy, a Wniosek złożył wnioskodawca inny niż uprawniony organ administracji rządowej albo samorządu terytorialnego,
  webLINK odmówi zarejestrowania nazwy domeny.
 5. Odpowiedzialność za skutki prawne złożenia we Wniosku nieprawdziwego oświadczenia o przysługiwaniu prawa do nazwy domeny lub podania we Wniosku nieprawdziwych danych ponosi wyłącznie Wnioskodawca.
 6. webLINK usunie nazwę domeny, gdy zostanie mu doręczony prawomocny wyrok sądu potwierdzający wyłączne prawo do nazwy domeny podmiotu innego niż abonent.
 7. Wszelkie spory dotyczące praw do nazwy domeny rozstrzygane są bez udziału webLINK.
 8. webLINK nie ponosi odpowiedzialności za konieczność usunięcia albo zmiany nazwy wynikającą z wprowadzenia przepisów prawnych dotyczących rejestracji domen.
POSTĘPOWANIE REJESTRACYJNE
 1. W celu zarejestrowania domeny wnioskodawca powinien wykonać następujące czynności:
  1. przesłać przez witrynę internetową webLINK prawidłowo wypełniony i przyjęty Wniosek w formie elektronicznej;
  2. posługiwać się w kontaktach z webLINK otrzymanym po przesłaniu Wniosku w formie elektronicznej numerem identyfikacyjnym,
  3. doręczyć webLINK prawidłowo podpisany Wniosek w formie pisemnej, w terminie siedmiu dni od daty przesłania jego formy elektronicznej pocztą lub osobiście
   Celem przyśpieszenia rejestracji domeny można za pośrednictwem faksu wysłać podpisany i wydrukowany wniosek.

  Domena zostanie zarejestrowana w terminie pięciu dni roboczych od doręczenia webLINK Wniosku w formie pisemnej.

 2. W sprawach dotyczących rejestracji domen webLINK kontaktuje się z wnioskodawcą (abonentem) korzystając z numerów telefonicznych albo adresów poczty elektronicznej podanych we Wniosku.
 3. webLINK odrzuci Wniosek w formie pisemnej:
  1. w razie dokonania w nim zmian w stosunku do jego formy elektronicznej,
  2. złożony po upływie terminu wskazanego w pkt. 9 c.
  Odrzucenie Wniosku w formie pisemnej oznacza odmowę rejestracji.
 4. W razie błędów we Wniosku w formie pisemnej wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez webLINK w zawiadomieniu wysłanym pocztą elektroniczną na jeden z adresów podanych we Wniosku. Nieusunięcie błędów skutkuje odmową rejestracji. W rozumieniu niniejszych zasad błąd nie obejmuje przypadków wskazanych w pkt. 4 i 12. Termin pięciodniowy, o którym mowa w pkt. 10, biegnie na nowo od doręczenia webLINK Wniosku z usuniętymi błędami.
 5. webLINK może zwrócić się do wnioskodawcy o przedłożenie dodatkowych dokumentów potwierdzających dane umieszczone we Wniosku lub prawo do nazwy domeny. Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez webLINK stanowi podstawę do odmowy rejestracji.
 6. Abonent poinformuje webLINK o wszelkich zmianach danych zawartych we Wniosku. webLINK nie ponosi odpowiedzialności za treść danych podanych przez abonenta we Wniosku ani za skutki spowodowane podaniem danych nieprawdziwych, a także za skutki nie informowania o zmianach tych danych.
ZMIANY DELEGACJI DOMENY LUB DANYCH ABONENTA
 1. webLINK zobowiązuje się do wyrejestrowania domeny na podstawie doręczonego przez abonenta pisemnego żądania wyrejestrowania domeny.
 2. webLINK dokona zmiany danych abonenta oraz - na wyraźne żądanie abonenta - zmiany delegacji domeny, w terminie siedmiu dni roboczych od doręczenia za pośrednictwem poczty bądź faksu dokumentu potwierdzającego przeniesienie przez abonenta na osobę trzecią praw i obowiązków powstałych w wyniku rejestracji i utrzymywania domeny wraz z prawidłowo wypełnionym i podpisanym wnioskiem w formie pisemnej o zmianę delegacji domeny.
 3. webLINK dokona zmiany delegacji domeny w terminie siedmiu dni roboczych od daty doręczenia prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku o zmianę delegacji domeny. webLINK odmówi wykonania zmiany delegacji nazwy domeny w razie podania przez abonenta:
  1. nieprawidłowych nazw serwerów,
  2. nieprawidłowej składni nazwy domeny,
  3. nie istniejących w Internecie nazw serwerów,
  4. niepełnych lub nieprawdziwych danych.
OPŁATY
 1. Abonent uiszcza opłatę rejestracyjną i opłaty roczne za utrzymanie domeny przez kolejne 12 miesięcy. Opłata rejestracyjna w wysokości równej opłacie rocznej za utrzymanie domeny obejmuje jej utrzymanie przez 12 miesięcy od daty zarejestrowania.
 2. Abonent jest zobowiązany do uiszczania opłaty rejestracyjnej i opłat rocznych za kolejne 12 miesięcy do terminu płatności wskazanego w fakturze.
 3. W razie opóźnienia w zapłacie części albo całości opłaty, webLINK usunie domenę. W razie usunięcia domeny abonent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty wraz odsetkami ustawowymi z tytułu opóźnienia.
 4. Ponowna rejestracja będzie możliwa po uiszczeniu przez abonenta opłaty zaległej z odsetkami, złożeniu ponownego Wniosku, o ile w chwili rejestracji domena będzie dostępna.
 5. webLINK zastrzega sobie prawo odmowy ponownego zarejestrowania nieopłaconej w terminie domeny.
 6. Wyrejestrowanie domeny na żądanie abonenta podczas okresu, za który domena została opłacona, nie powoduje zwrotu opłaty w części albo w całości.
 7. Umowa zostaje przedłużona na kolejne 12 miesięcy na warunkach wskazanych w niniejszych zasadach, jeśli abonent nie złoży w terminie 14 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, pisemnego oświadczenia o rezygnacji z utrzymywania przez webLINK domeny.
 8. Zmiana zasad płatności, wysokości opłat lub zasad rejestracji będzie ogłaszana poprzez publikację w witrynie internetowej webLINK. Dopuszcza się zawiadomienie abonenta o powyższych zmianach drogą elektroniczną.
Opłaty za utrzymanie domen wynoszą:

subdomena Opłata roczna (w zł) *
w domenie bialogard.pl 99 zł
w domenie ebialogard.pl 49 zł

(*) do cen zostanie doliczony podatek VAT

Korzystanie z serwisu oznacza okceptację regulaminu. Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z FAQ.